Hướng dẫn ép Quạ Tinh và Chiến Mã

Tạo Quạ Tinh

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.

– Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn quạ tinh (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 96 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 2 Ngọc Tâm Linh
  • + 2 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: 60%.

– Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

Phục hồi máu Quạ Tinh

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.

– Chọn loại thú muốn hồi máu.

Tạo Chiến Mã

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.

– Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 5 Ngọc Tâm Linh
  • + 5 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: 60%.

– Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

Phục hồi máu Chiến Mã

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.

– Chọn loại thú muốn hồi máu.