Hướng dẫn ép Cánh 1,2,3

Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1)

Giới thiệu

– Khi nhân vật đạt cấp độ 180 có thể trang bị cánh cấp 1.
– Các loại cánh cấp 1:

  Cánh Quỹ          Cánh Thiên Đàng

 Cánh Tiên Nữ    Cánh Vũ Linh

Cách tạo cánh cấp 1

Bước 1: tạo vũ khí Chao

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Tạo vũ khí Chaos”.

– Nguyên liệu:

 • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao ( DK DW ELF ).

– Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Bước 2: tạo cánh cấp 1

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).

– Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Giới thiệu

– Khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 150 có thể trang bị cánh cấp 2.
– Các loại cánh cấp 2:

Cánh Tinh Thần Cánh Linh HồnÁo Choàng Hiệp Sĩ

 Áo Choàng Của Vua  Cánh Bóng Đêm
 Cánh Hỏa Thiên   Cánh Rồng

Cách tạo cánh cấp 2

Tạo cánh cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 1
 • + 1 Lông Vũ
 • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Tạo áo choàng cho Darklord và Rage Fighter

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 1
 • + 1 Huy hiệu hoàng tộc
 • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Giới thiệu

– Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
– Các loại cánh cấp 3:

 Cánh Ngũ Sắc  Cánh Thiên Sứ

 Cánh Phượng Hoàng  Cánh Lôi Vũ

 Áo Choàng Đế Vương  Áo Choàng Đại Tướng

 Cánh Cuồng Phong

Cách tạo cánh cấp 3

 Lông Vũ Condor  Linh Hồn Condor

Bước 1: Tạo lông vũ Condor

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 2: Tạo cánh cấp 3

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + 1 Lông Vũ Condor
 • + 1 Linh Hồn Condor
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 Ép thành công